Breadcrumbs Image

Výchovný poradca

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Výchovného poradcu metodicky usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa...

Výchovný poradca školy: Mgr. Ingrid Luptáková

Inštitúcie, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:

Postavenie výchovného poradcu:

Výchovný poradca je jedným z článkov systému výchovného poradenstva. Je pedagogickým zamestnancom školy. Do funkcie ho menuje riaditeľ, ktorému zodpovedá za plnenie úloh. Úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Výchovného poradcu metodicky usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa.

Náplň práce výchovného poradcu:

  • V spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadáva žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti. Zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity a podľa potreby sprostredkúva im psychologické a iné odborné služby a starostlivosť.
  • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných odborných učilištiach a praktických školách a pri voľbe povolania.
  • Osobitnú pozornosť venuje žiakom sociálne znevýhodneným.
  • Zabezpečuje a spolupodieľa sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí, na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, profesijnej orientácie, prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov.
  • Pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia. Zabezpečuje agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov na ďalšie štúdium a do povolania.
  • Úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie, ako aj so školskou psychologickou. poradňou a inými nadväznými organizáciami, pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva.
  • Aktívne sa zúčastňuje na pracovných poradách, seminároch a školeniach, organizovaných pre výchovných poradcov.