Breadcrumbs Image

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť") a tiež práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Oznamovateľom podľa zákona je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Vybavovanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach ŠZŠ Krupina upravuje Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti č. 99/2019 (pdf). Uvedené nariadenie upravuje vnútorný systém vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti a v zmysle čl. 1 ods. 1  sa vzťahuje  aj na školy a školské zariadenia zriadené okresným úradom v sídle kraja.

Zodpovednou osobou  v zmysle čl. 2 písm. b) tohto nariadenia je Úrad inšpekčnej služby.

Postup podávania oznámenia upravuje čl. 3 ods. 3 až 6 tohto nariadenia:

  • Oznámenie možno podať písomne alebo elektronickou formou.
  • Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe na adresu Úrad inšpekčnej služby, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť text „URČENÉ  PRE  INŠPEKCIU  –  NEOTVÁRAŤ“.
  • Oznámenie podané elektronickou formou sa zasiela na emailovú adresu zodpovednej osoby podnetyzamestnancov@minv.sk.
  • Oznámenie, ktoré bolo doručené inému útvaru alebo inej osobe ako zodpovednej osobe, príslušný subjekt bezodkladne postúpi zodpovednej osobe.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti 255 kB [pdf]