Breadcrumbs Image

OZ ŠKRUPINKA

Občianske združenie vzniklo s cieľom „plniť želania“ teda pomáhať deťom s mentálnym a kombinovaným postihnutím, z minoritnej rómskej populácie a sociálne slabým a odkázaným, pomáha im začleniť sa do spoločnosti pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času.

OZ ŠKRUPINKA bolo založené učiteľmi školy a rodičmi detí, ktoré našu školu navštevujú.

Občianske združenie ŠKRUPINKA bolo registrované ako občianske združenie na Ministerstve vnútra SR  dna 22.02.2007 pod č. VVS/1-900/90-29634.

Sídlo združenia:

Špeciálna základná škola
Partizánska 26, 963 01 Krupina

IČO: 42011817
Č. účtu: SK44 0200 0000 0022 7771 7556

Ľudia s mentálnym postihnutím - žiaci špeciálnych základných škôl patria k skupine občanov, ktorí vzhľadom na svoje postihnutie potrebujú pomoc a stálu podporu pre rozvoj svojich zručností a schopností. Majú ťažkosti s komunikáciou, rozhodovaním sa, riešením problémov, zvládaním konfliktov, asertívnym správaním, prijatím sociálnych rolí, preto je potrebné trénovať ich komunikačné a sociálne zručnosti.

Cieľ občianskeho združenia:

  1. zlepšovať komplexnú a sociálnu starostlivosť deťom s mentálnym postihnutím a s pridruženými postihnutiami. Eliminovať bariéry a zlepšovať snahu integrácie detí s postihnutím do spoločnosti. Pomáhať postihnutým deťom a ich rodinám viesť plnohodnotný život. Podporovať marginalizované skupiny, veľkú pozornosť venovať marginalizovaným rómskym skupinám.
  2. Vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov. Podporovať vzdelanosť, tvorivosť a športovú aktivitu v oblasti výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých detí.
  3. Starostlivosť o deti z hľadiska vhodného trávenia voľného času, rozvíjať u detí schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach (vo výtvarnej oblasti, hudobnej, športovej, všeobecný intelekt a podobne).

Predmetom činnosti občianskeho združenia "ŠKRUPINKA" je predovšetkým výchovno-vzdelávacia činnosť, kde neoddeliteľnou súčasťou je podpora a zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu na ŠZŠ v Krupine, podpora zvyšovania úrovne výchovných programov u detí s mentálnym a s kombinovaným postihnutím, zabezpečenie krúžkovej činnosti, organizovanie terapeutických a výchovno-vzdelávacích pobytov, skvalitňovanie životného a pracovného prostredia v interiéri a exteriéri školy. Ďalšou dôležitou činnosťou občianskeho združenia "ŠKRUPINKA" je činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu, kde zabezpečujeme podmienky pre účasť žiakov na telovýchovných a športových súťažiach. Našou činnosťou do budúcna je snaha získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických osôb, právnických osôb (z darov a grantov, členských príspevkov, odvodom percenta z dane) a svoje plány realizovať aj vďaka dobrovoľníckej práci za účelom podpory predmetu činnosti združenia, vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne, sociálne a iné podmienky na činnosť združenia ako celku i jeho členov.

Finančné prostriedky z občianskeho združenia budú použité:

  • na podporu detí v rôznych oblastiach vzdelanosti a realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít
  • na materiálne, finančné, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie vzdelávacích potrieb všetkých vekových skupín žiakov ŠZŠ a ich členov

Privítame akúkoľvek pomoc našich priaznivcov a sponzorov, podporením OZ ŠKRUPINKA podporíte ťažko zdravotne postihnuté deti, možnosti ich kvalitnejšej výchovy a vzdelávania.