Breadcrumbs Image

História školy

11.02.1948 – sa zišla odborná komisia pre prijímanie žiakov do pomocnej školy

01.09.1948 – založenie pomocnej triedy pri Národnej škole v Krupine

                    - p. Margita Grnáčová – prvá učiteľka a riaditeľka v pomocnej triede

01.05.1949 – PT oddelená od NŠ a prehlásená na OŠ s jednou triedou

1950 -1951 – zriadená druhá trieda

01.01.1955 – za riaditeľa menovaný pán Ľudovít Otiepka

Apríl 1959 – OŠ presťahovaná do starej kláštornej budovy z 13. storočia

31.08.1966 – za riaditeľa menovaný pán Jozef Žuffa

1969- 1970 – zriadená tretia trieda

1982- 1983 – zriadená štvrtá trieda, alokované triedy : Bzovík, Senohrad

01.08.1989 – za riaditeľa menovaný pán Mgr. Marián Pramuka

01.08.1991 – za riaditeľku menovaná pani Mgr. Margita Jakubčová

03.02.1992 – škola presťahovaná do novej budovy na Partizánskej ulici, číslo 26

27.08.1992 – za riaditeľa menovaný pán Mgr. Marián Pramuka

01.09.1993 – zriadená Pomocná trieda pri OŠ v budove III. MŠ pre ťažšie MP deti

2000            – zmena názvu školy z OŠ na : Špeciálna základná škola

10.09.2003 – otvorenie nových priestorov školy – nadstavba

2005-2006 – zriadená alokovaná trieda v budove I. ZŠ v Krupine : prípravný ročník

2006-2007 – zriadená trieda pre žiakov s viacnásobným postihnutím

2007 – zriadenie alokovanej triedy na ZŠsMŠ Sielnica