Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola v  Krupine je štátna špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej Bystrici. Svoje poslanie plní už 70 rokov a tvorí pevnú súčasť mesta Krupina. Je umiestnená v centre mesta a disponuje krásnym školským areálom.

 

 

 

V škole sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením. Pre žiakov každoročne otvárame triedy:

A variantu – žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
B variantu – žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia
C variantu – žiaci s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.
Poskytujeme vzdelávanie žiakov  s viacnásobným postihnutím podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Zabezpečujeme  výchovu a vzdelávanie žiakov s poruchami autistického spektra.

 

So žiakmi pracuje tím špeciálnych pedagógov (psychopédov, somatopédov), pedagogických asistentov, vychovávateľka ŠKD. So žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou pracujú zamestnanci Logopedickej amblulancie v Krupine.

Cieľom školy je dobre pripraviť školu na službu žiakom a rodičom. Víziou školy je naďalej poskytovať špeciálno-pedagogickú edukáciu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Smerovať hodnoty školy na slobodu, dôveru v rast žiakov, učiť sa na chybách, uznávanie odlišností, uznávať, že každý žiak je iný. Tretina z celkového počtu zapísaných žiakov sú deti pochádzajúce z marginalizovaných rómskych komunít.

 

 

To nás vedie k potrebe zavádzať prvky multikultúrnej výchovy v škole. Vytvárať rómskemu žiakovi podmienky na učenie, viesť ich k hodnotám majoritnej spoločnosti pričom sme povinný rešpektovať všetky hodnoty ich komunity, ich kultúry. Naučiť rómskeho žiaka spolunažívať so  všetkými občanmi pričom žiak musí byť hrdý na svoje kultúrne odlišnosti.

 


  
   Škola žiakom ponúka:

* príjemné prostredie, zrekonštruované detské ihrisko, uzavretý školský pozemok

* pre žiakov s viacnásobným postihnutím (s obmedzenou hybnosťou) je k dispozícii bezbariérové WC, oporné chodítka, relaxačné vaky v učebniach

* technické vybavenie – všetky učebne s interaktívnou tabuľou, 1 počítačovú učebňu (10 PC), 1 mobilnú počítačovú učebňu (10 NB), 10 tabletov, 3 iPady pre žiakov, široké spektrum edukačných SW, čističku vzduchu


 
Žiaci pri ručných prácach Čistička vzduchu Žiaci pri ručných prácach

 

  

* logopedickú učebňu (6 NB), široké spektrum edukačných SW pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 
* remeselnícku dielňu: 1 hrnčiarsky kruh, 1 tkáčsky stav
 
* školskú kuchynku, telocvičňu
 
* 1 oddelenie Školského klub detí v čase od 6.45 – 7.30, 11.30 - 16.15
 
* účasť na rôznych športových, výtvarných, speváckych  a iných súťažiach v rámci okresu, regiónu i v rámci SR
 
* v popoludňajších hodinách majú žiaci na výber  záujmové krúžky: tanečný krúžok, školské akcie (fotografie akcií)
 
 
 
 
Priestory Špeciálna základná škola Krupina
 
Telocvičňa školy Trieda Trieda

 

Trieda Školský dvor Trieda

 

Projekt aktuálne v realizácii

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy

projekt zateplenia školy

Projekt je spolufinancovaný EU

UNICEF SLOVENSKO

unicef

Zbierame vrchnáčiky

pre Peťka Gocníka

viac informácií

 

Všetky aktivity (fotoalbumy)
UKÁŽKA PRÁC DETÍ

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina