Školský psychológ

Na základe schválenia Zákona 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2009 bola na našej škole od 1. januára 2017 zriadená funkcia školského psychológa.

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Náplň práce školského psychológa

·         poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách

·         navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy a zúčastňuje sa na ich plnení

·         podieľa sa na profesijnej orientácii a na poradenstve pre voľbu povolania, na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov

·         poskytuje zákonným zástupcom konzultácie a informácie, spolupracuje s nimi pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri voľbe ich povolania

·         poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji- navrhuje formy a metódy prekonávania psychickej záťaže vyplývajúce z pedagogického procesu

·         predkladá návrhy na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy

Na školského psychológa sa môžete obrátiť:

·         pri riešení porúch žiakov v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, pasivita, strach, tréma, úzkosť)

·         pri riešení porúch žiakov v učení

·         pri riešení problémov sociálnych vzťahov žiakov v triede, žiakov odmietaných triedou, obete šikanované agresormi a pod.

·         pri pomoci deťom s poruchami učenia a správania a pri príprave individuálneho vzdelávacieho programu

·         pri vzniknutej kríze a realizácii krízovej intervencie

·         pri používaní rozvíjajúcich a preventívnych programov so žiakmi (program rozvoja tolerancie proti rasizmu, program efektívneho riešenia konfliktov v škole, program rozvoja sociálnych zručností žiakov)

·         pri prednáškovej a osvetovej práci pre učiteľov – psychologické prednášky k aktuálnym problémom školy

·         pri spolupráci s rodičmi žiakov a pri zlepšovaní ich výchovných prístupov

·         pri kooperácii škola a rodina

·         pri sledovaní úrovne poznávacieho vývinu žiakov, jeho všeobecných a špeciálnych schopností a osobnostných vlastností, postojov, motivácie, záujmov

Projekt aktuálne v realizácii

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy

projekt zateplenia školy

Projekt je spolufinancovaný EU

Zbierame vrchnáčiky

pre Peťka Gocníka

viac informácií

 

Všetky aktivity (fotoalbumy)
UKÁŽKA PRÁC DETÍ

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina