Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Krupine pracuje v tomto zložení:

Predseda:  Mgr. Patrik Botló – zástupca pedagogických zamestnancov
 

Členovia:   Bc. Ivanka Nemčeková – zástupca pedagogických zamestnancov

                     Ing. Denisa Kalmárová – zástupca nepedagogických zamestanancov

                     Martina Klimková – zástupca rodičov

                     Gabriela Poništová - zástupca rodičov

                     Mgr. Pavol Kuka – zástupca zriaďovateľa

                     Mgr. Ľudmila Očenášová – zástupca zriaďovateľa

Rada školy sa stretáva v tomto zložení 4-krát ročne podľa plánu, ktorý vypracuje predseda RŠ.

Riešila úlohy, ktoré sú prínosom pre prácu a činnosť školy. Presadzujú záujmy žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

ŠTATÚT RADY ŠKOLY - dokument

Projekt aktuálne v realizácii

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy

projekt zateplenia školy

Projekt je spolufinancovaný EU

Zbierame vrchnáčiky

pre Peťka Gocníka

viac informácií

 

Všetky aktivity (fotoalbumy)
UKÁŽKA PRÁC DETÍ

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina