INOU CESTOU

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Názov prijímateľa: Špeciálna základná škola Krupina
Názov projektu: Inou cestou – AVRE DROMEHA
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami.
Opatrenie: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Miesto realizácie aktivít projektu: Špeciálna základná škola, Partizánska 26, 96301 Krupina
Trvanie realizácie projektu: 03/2010 – 08/2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 91 535,69 €

Projekt aktuálne v realizácii

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy

projekt zateplenia školy

Projekt je spolufinancovaný EU

Zbierame vrchnáčiky

pre Peťka Gocníka

viac informácií

 

Všetky aktivity (fotoalbumy)
UKÁŽKA PRÁC DETÍ

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina