História školy

História školy

11.02.1948 – sa zišla odborná komisia pre prijímanie žiakov do pomocnej školy

01.09.1948 – založenie pomocnej triedy pri Národnej škole v Krupine
                    - p. Margita Grnáčová – prvá učiteľka a riaditeľka v pomocnej triede

01.05.1949 – PT oddelená od NŠ a prehlásená na OŠ s jednou triedou

1950 -1951 – zriadená druhá trieda

01.01.1955 – za riaditeľa menovaný pán Ľudovít Otiepka

Apríl 1959 – OŠ presťahovaná do starej kláštornej budovy z 13. storočia

31.08.1966 – za riaditeľa menovaný pán Jozef Žuffa

1969- 1970 – zriadená tretia trieda

1982- 1983 – zriadená štvrtá trieda, alokované triedy : Bzovík, Senohrad

01.08.1989 – za riaditeľa menovaný pán Mgr. Marián Pramuka

01.08.1991 – za riaditeľku menovaná pani Mgr. Margita Jakubčová

03.02.1992 – škola presťahovaná do novej budovy na Partizánskej ulici, číslo 26

27.08.1992 – za riaditeľa menovaný pán Mgr. Marián Pramuka

01.09.1993 – zriadená Pomocná trieda pri OŠ v budove III. MŠ pre ťažšie MP deti

2000            – zmena názvu školy z OŠ na : Špeciálna základná škola

10.09.2003 – otvorenie nových priestorov školy – nadstavba

2005-2006 – zriadená alokovaná trieda v budove I. ZŠ v Krupine : prípravný ročník

2006-2007 – zriadená trieda pre žiakov s viacnásobným postihnutím

2007 – zriadenie alokovanej triedy na ZŠsMŠ Sielnica

Projekt aktuálne v realizácii

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy

projekt zateplenia školy

Projekt je spolufinancovaný EU

Zbierame vrchnáčiky

pre Peťka Gocníka

viac informácií

 

Všetky aktivity (fotoalbumy)
UKÁŽKA PRÁC DETÍ

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina