Ciele projektu

AVRE DROMEHA

 

Strategický cieľ projektu

Strategický cieľ projektu: Zavedenie nových progresívnych foriem vzdelávania a trávenia voľného času pre žiakov z MRK spojené s účinnými nástrojmi a špeciálnymi didaktickými pomôckami.

Náš strategický cieľ je v priamej súvislosti s globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“. Nové a progresívne formy vzdelávania spojené s modernými didaktickými pomôckami na báze IKT prinesú aj medzi žiakmi MRK vyššiu kvalitu vedomostí požadovanú pre potreby vedomostnej spoločnosti. 

Väzba na príslušné ciele výzvy

Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získaniu zručností potrebných na trhu práce.

 Tento cieľ bude realizáciou projektu naplnený. Formou doplnených predmetov za pomoci nových progresívnych foriem vzdelávania s účinnými nástrojmi a špeciálnymi didaktickými pomôckami, čo prinesie zvýšenie možnosti uplatnenia sa absolventov na trhu práce.

Špecifické ciele projektu

1. Zjednodušenie prístupu k znalostiam pre žiakov z MRK a väčšie úspechy v ich vzdelávaní .
2. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov MR cestou inovácie didaktických prostriedkov
3  Zvýšením vedomostí žiakov MRK umožniť pokračovania štúdia na strednej škole
4. Zvýšenie úspešnosti vzdelávania žiakov MRK formou celodenného výchovného procesu

Väzba na strategický cieľ projektu

Strategický cieľ projektu: Zavedenie nových progresívnych foriem vzdelávania a trávenia voľného času pre žiakov z MRK spojené s účinnými nástrojmi a špeciálnymi didaktickými pomôckami - bude priamo postupne plnený v rámci príslušných špecifických cieľov.

Projekt aktuálne v realizácii

Zníženie energetickej náročnosti budovy školy

projekt zateplenia školy

Projekt je spolufinancovaný EU

Zbierame vrchnáčiky

pre Peťka Gocníka

viac informácií

 

Všetky aktivity (fotoalbumy)
UKÁŽKA PRÁC DETÍ

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina

špeciálna základná škola krupina